Sekretesspolicy


 • 1. Introduktion till denna sekretesspolicy 
 • Detta är bots sekretesspolicy ("Bots", "vi", "oss" och "vår"), och den gäller oss så länge vi behandlar personuppgifter som tillhör individer ("du").

 • Du delar olika typer av personuppgifter med oss när du använder de tjänster som tillhandahålls av BOTS, installerar BOTS-appen, gör ett konto, utför transaktioner, visar vår webbplats och kontaktar vår supportavdelning.

 • I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du hittar också information om vilka personuppgifter vi behandlar och vad vi gör med dem. Dessutom kan du läsa om dina integritetsrättigheter; till exempel rätten till tillgång till information, rätten till rättelse och olika former av rätt att invända.

 • Vi uppdaterar denna sekretesspolicy regelbundet för att säkerställa att eventuella nya skyldigheter och tekniker, samt eventuella förändringar av vår affärsverksamhet och praxis beaktas, samt att vi ligger steget före den föränderliga regleringsmiljön.

 • 2. Syftet med denna sekretesspolicy
 • Vi på BOTS förstår att dina personuppgifter är viktiga för dig. Genom denna sekretesspolicy strävar vi efter att på ett tydligt sätt förklara vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi använder dem, behandlar dem, lagrar dem och skyddar dem.

 • Sekretesspolicyn gäller alla bots-klienter, dessa är alla individer som antingen använder, har använt eller har uttryckt en önskan att använda de tjänster som tillhandahålls av BOTS. 

 • 3. Hur erhåller BOTS dina personuppgifter?
 • BOTS samlar in sina kunders personuppgifter genom:
 • A) direkta interaktioner (till exempel när du registrerar dig för BOTS-appen eller gör ett köp);
 • B) data från tredje part (t.ex. information på tredje parts webbplatser eller annan information som kunder kan ha gjort offentligt tillgänglig, eller information som tillhandahålls av tredjepartskällor, till exempel statliga enheter);
 • C) automatiserad spårningsteknik (t.ex. information som automatiskt samlas in om kundernas interaktion med BOTS-appen och webbplatsen).

 • 4. Varför samlar BOTS in dina personuppgifter?
 • BOTS samlar in kunddata på grundval av sina rättsliga skyldigheter enligt artikel 6.1 c GDPR: BOTS identifierar alla sina kunder och erhåller från dem olika källor till personuppgifter, såsom namn, födelsedatum, adress och en kopia av deras ID-dokument för att utföra kundkännedom och för att förhindra bedrägligt beteende eller beteende som strider mot internationella sanktioner och för att följa regler mot penningtvätt , finansiering av terrorism och skattebedrägerier.

 •  BOTS samlar också in kunddata på grundval av sin prestationsskyldighet som härrör från avtalet mellan BOTS och Kunden, enligt artikel 6.1 b GDPR: Vi samlar in information från dig som behövs för att vi ska kunna förse dig med våra tjänster. 

 • Eventuella ytterligare datakällor som samlas in på grundval av kundernas samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR, som kunder är fria att ge eller vägra. Genom att registrera sig för BOTS-plattformen samtycker kunden till BOTS rätt att lagra och behandla sina uppgifter enligt GDPR-förordningen. 

 • 5. Vilken typ av personuppgifter samlas in av BOTS?
 • När du registrerar dig för BOTS-appen tillhandahåller klienter BOTS (några av) följande data, som BOTS lagrar och bearbetar.

 • Fysiska personer:
 • A) För- och efternamn enligt deras pass;
 • B) Kopia av passet eller identitetskortet.
 • C) E-postadress.
 • D) Telefonnummer;
 • E) Bostadsadress;
 • F) Födelsedatum och födelseort.
 • G) En visuell bild av klientens ansikte med en handskriven anteckning med aktuellt datum.
 • H) En visuell bild av klientens identitetshandling.
 • I) Svaren på en rad frågor om Kundens källa till rikedom;
 • J) Ytterligare information om källan till transaktionsfonder.
 • K) En försäkran från Kundens bankkonto som de kommer att använda i samband med BOTS tjänster är deras eget personliga bankkonto; 
 • L) Betalning till BOTS från ett konto som öppnats i kundens namn i ett kreditinstitut registrerat eller som har en verksamhetsplats i en EES-medlemsstat.
 • M) Ytterligare dokument, data eller information som kan vara nödvändig för att fastställa en klients identitet och deras verifiering. 
 • N) Information som är skyldig att samla in om Know You Customer-processen (som också kan innehålla information om eventuella bedrägerier som har begåtts). 

 • Företag:
 • A) Numret på deras registrering av handelskammaren.
 • B) Lagstadgat namn;
 • C) Rättslig form.
 • D) Registrerad adress.
 • E) Etableringsland.
 • F) Identifierare och tillsynsmyndighet för juridiska personer (om tillämpligt).
 • G) Företagets situation;
 • H) UBO:s identitet.
 • I) Svar på en PEP-verifieringsfråga;
 • J) Svar på en fråga om finansieringskälla och verksamhetsområde.
 • K) Företrädare;
 • L) Organisationsschema över företaget som går upp hela vägen till de naturliga personägarna (UBO(er));
 • M) Handelskammarens utdrag;
 • N) Passkopior av UBO:erna.
 • O) Bevis på företrädarnas representationsbefogenheter.
 • P) Ytterligare dokument, data eller information som kan vara nödvändig för att fastställa en klients identitet och deras verifiering. 

 • Dessutom lagrar och bearbetar BOTS när det gäller sina kunder, (några av) följande data:
 • A) Fiat-cryptocurrency överföringshistorik;
 • B) Handelshistoria;
 • C) GPS-plats;
 • D) IP-adress;
 • E) Bankkontonummer/IBAN, BIC-nummer;
 • F) Appstore/Google Playstore kontoinformation om sina kunder;
 • G) Information om enheter, operativsystem, onlinebeteende och preferensdata: till exempel IP-adressen för din mobila enhet eller dator, typ, version och märke av enhet som används för att besöka Bots-appen och bots.io, operativsystemet och webbläsarversionen du använder, dina cookieinställningar, ditt mobila annonserings-ID och sidorna du besöker i Bots-appen och bots.io.
 • H) Uppgifter om dina intressen och behov som du delar med oss, till exempel när du kontaktar vårt supportteam eller kontaktar oss/adresserar oss på något sätt, till exempel via sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Google+ och Youtube). Vi följer offentliga meddelanden, inlägg, gilla-likes och svar på och om Bots på internet.

 • 6. Din skyldighet att tillhandahålla data
 • I vissa fall är vi juridiskt skyldiga att samla in personuppgifter eller dina personuppgifter kan behövas innan vi kan utföra vissa tjänster och tillhandahålla vissa produkter.

 • Vi åtar oss att endast begära de personuppgifter som är absolut nödvändiga för det relevanta ändamålet. Underlåtenhet att tillhandahålla nödvändiga personuppgifter kan orsaka förseningar i tillgängligheten av vissa produkter och tjänster.

 • 7. Vad gör vi med dina personuppgifter?
 • De personuppgifter som samlas in används för de ändamål som kunder har tillhandahållit dem för och kan endast användas vidare för lagstadgade eller andra legitima ändamål. BOTS använder kundernas personuppgifter på följande sätt:
 • A) administrera relationen med klienter, till exempel tillhandahålla och hantera deras åtkomst till och användning av BOTS-plattformen och webbplatsen (denna behandling är nödvändig för att avtalet mellan BOTS och klienten ska kunna fungera);
 • B) Förbättring av BOTS tjänster och utveckling av nya produkter, såsom anpassning av kundernas erfarenhet av BOTS-plattformen (denna behandling är nödvändig för BOTS legitima intressen);
 • C) marknadsföring, såsom att förse kunder med marknadsförings- eller reklamkommunikation som BOTS anser vara relevant för dem (denna behandling baseras på kundernas givna samtycke och/eller bots legitima intressen);
 • D) tillhandahålla onlinechattrum, anslagstavlor & andra kommunikationskanaler till kunder (denna behandling baseras på kundernas givna samtycke och/eller bots legitima intressen)
 • E) Andra allmänna affärsstödsändamål, inklusive men inte begränsat till upphandling, finansiell och skattemässig hantering, risk- och efterlevnadshantering och extern rapportering (denna behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som BOTS och dess utbytesleverantörspartner omfattas av, eller som på annat sätt är lagligt enligt tillämpliga dataskyddslagar eller för BOTS legitima intressen).

 • 8. Vem delar vi dina uppgifter med och varför?
 • För att kunna tillhandahålla bästa möjliga tjänster och främja sin affärsverksamhet kan BOTS dela vissa kunddata internt eller med utvalda tredje parter som är införlivade inom eller utanför Europeiska unionen. Några av dessa partier är inkorporerade i FÖRENTA staterna. Parter som BOTS kan dela data med inkluderar:
 • A) Tjänsteleverantörer. t.ex. för hantering eller värdtjänster och/eller underbyggd teknik för de tjänster bots tillhandahåller;
 • B) Affärspartners. t.ex. partner för valutaväxling (t.ex. BANXA), betaltjänstleverantörer etc.
 • C) Andra parter, t.ex. eller
 • D) statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter, i enlighet med tillämplig lag.

 • När vi delar dina personuppgifter externt med tredje part i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) säkerställer vi att nödvändiga skyddsåtgärder finns för att skydda dem. Vi förlitar oss till exempel bland annat på:
 • - Krav baserade på tillämpliga lokala lagar och förordningar;
 • - EU:s modellklausuler, när så är tillämpligt använder vi standardiserade avtalsklausuler i avtal med tjänsteleverantörer för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter som överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet överensstämmer med GDPR.

 • 9. Dina rättigheter och hur vi respekterar dem
 • Eftersom dina personuppgifter behandlas har du också integritetsrättigheter.
 • I den utsträckning som anges i GDPR inkluderar dina rättigheter följande:
 • A) Rätt till tillgång ("en översikt över dina personuppgifter"): rätten att få en överblick över dina personuppgifter som vi behandlar.
 • B) Rätt till rättelse ("korrigera dina personuppgifter"): om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, rätten att be oss att rätta till eller fylla i dina personuppgifter.
 • C) Rätt till radering ("rätt att bli bortglömd"): rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.
 • D) Rätt till dataportabilitet ("överför dina personuppgifter"): rätten att be oss att överföra dina personuppgifter direkt till dig. Detta gäller vissa personuppgifter om de behandlas automatiserat och med Kundens samtycke, eller baserat på ett avtal med BOTS.
 • E) Rätt att begränsa behandlingen:rätten att begära att vi begränsar eller stoppar behandlingen av dina personuppgifter som innehas av oss under en viss tid, eller på obestämd tid.
 • F) Rätt att invända: rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Skälen till en invändning bör gälla din specifika situation och vara relaterade till behandling baserat på villkoret om berättigat intresse.
 • G) Återkallande avsamtycke : rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter när som helst; Till exempel, efter att du samtyckt till att vi håller dig informerad om våra tjänster, har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst.

 • Kunder kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta bots helpdesk via e-post, telefon eller hjälpchatt i Bots-plattformen. För mer information besök https://en.bots.io/support/help.

 • Vi strävar efter att svara på din begäran så snabbt som möjligt. I vissa fall kan detta ta upp till en månad (om det är lagligt tillåtet). Om vi behöver mer tid för att slutföra din begäran kommer vi att meddela dig hur mycket längre vi behöver och ange skäl för förseningen.
 • Om du fortfarande är missnöjd med vår reaktion på din fråga eller klagomål kan du eskalera den till Bots dataskyddsombud via privacy@revenyou.io.
 • Du kan också kontakta dataskyddsmyndigheten via ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 • 10. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
 • Kundernas personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som krävs för att BOTS skyldigheter ska kunna uppfyllas och för den tid som krävs för att uppnå de ändamål för vilka informationen samlas in, i enlighet med BOTS policyer för lagring av uppgifter och tillämpliga dataskyddslagar. När BOTS inte längre behöver dina personuppgifter kommer BOTS att vidta alla rimliga åtgärder för att ta bort dem från våra system och register eller vidta åtgärder för att korrekt anonymisera den så att kunder inte längre kan identifieras från den. 

 • 11. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 • Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (policyer och procedurer, IT-säkerhet etc.) för att säkerställa konfidentialiteten och integriteten för dina personuppgifter och hur de behandlas. Vi tillämpar ett internt ramverk av policyer och minimistandarder i hela vår verksamhet för att hålla dina personuppgifter säkra. Dessa policyer och standarder uppdateras regelbundet för att hålla dem uppdaterade med förordningar och marknadsutveckling.

  Dessutom begränsar BOTS våra anställdas, affärspartners, tjänsteleverantörers och tredjepartsleverantörers tillgång till personuppgifter till en "behovs-att-veta"-basis. Dessutom omfattas BOTS-anställda av sekretesskrav och får inte lämna ut dina personuppgifter olagligt eller i onödan. För att hjälpa oss att fortsätta skydda dina personuppgifter bör du alltid kontakta BOTS om du misstänker att dina personuppgifter kan ha komprometterats.